GRUNNEIGARLAG RØRET FISHING FISKE  SJØ FERSKVANNSFISKE

MIDTRE HOLSNØY GRUNNEIGARLAG - konflikter ved inngrep i vassdraget. 

MELAND KOMMUNE SINE DELTE MEININGAR

Her kan du lese om korleis kommunen har handtert rørsaka. Den fortel samtidig mykje om saksgangen i kommunen - korleis administrasjone kan handla i strid med kommunestyrevedtak. Den politiske delen av kommunen ville at røret skulle skjulast under elvebotnen, medan den administrative delen har motarbeidd dette. Dette er Meland kommune før kommunesamanslåinga - i dag Alver kommune.

Sida er oppdatert 03.08.2023

Dette er saka. (Trykk på linker for å lese dokumentet.)

1999 - Kommunestyret gjev merknad til smoltanlegget sin søknad om, blant anna, utviding av anlegget og legging av ny inntaksledning. Kommunen sin merknad til legging av inntaksledning er: ”Den omsøkte leidningen skal sprengjast/gravast ned slik at den ikkje vert synleg frå land

2005 - Kommunen v/ordfører underteiknar ein avtale som gjev smoltanlegget lov til å utføre arbeide på kommunen sine eigedommar ved elva.

10.10.2007 - Etter eit års påtrykk frå grunneigarlaget,  reiser kommunen motvillig på synfaring og konstaterer at røret er godt synleg og er ikkje lagt etter konsejonen. Kommunestyret gjer eit vedtak der dei ber NVE (Norges Vassdrags- og Energidirektorat) syta for at røret vert lagt i tråd med løyvet.

27.03.2009 - Det dukkar så opp ei erklæring som seier at Meland kommune ikkje har noko merknadar til korleis inntaksleidningen ligg i elva. Erklæringa er underteikna av ein sakshandsamar i kommunen. Vi spør kommunen NNT (Komm.avd. for natur - næring og tekniske tenester) korleis dette heng saman. Det går fram at Salar Smolt AS har, via NVE, send erklæringa til OED (Olje- og energidepartementet) for å svekka grunneigarlaget si klagesak.

19.05.2009 - kommunen svarer oss etter to månadar, etter at vi har måtta purra på svar.

28.05.2009 - Ordførar, finn på bakgrunn av dette å måtta presiserer overfor OED at kommunen sitt syn på saka står ved lag.

10.06.2009 - Det viser seg at ingen i kommunen viste om denne erklæringa - den er ikkje sakshandsama og ikkje arkivert. Det finnes heller ikkje kopi hos kommunen. Grunneigarlaget ber kontrollutvalet om sjå på saka.

12.08.2009 - Saka får ei lang handsaming. Kontrollutvalet spør fagsjef i NNT og rådmann om uttale. Det vert stilt  fleire kritiske spørsmål.

26.08.2009 - NNT hevdar at erklæringa står i samanheng med ein avtale frå 2005

26.08.2009 - kontrollutvalet ber NNT om meir konkrete svar

27.08.2009 - NNT bekreftar for kontrollutvalet at det ikkje er inngåande eller utgåande skriv i arkivet og inga saksutgreiing.

04.09.2009 - kontrollutvalet avviser først saka etter ein missoppfatning

16.09.2009 - NH avis skriv om saka

28.09.2009 - Grunneigarlaget ber på nytt kontrollutvalet vurdere saka etter nye opplysningar

26.10.2009 - Kontrollutvalet tar oppatt saka og ber på nytt rådmann om uttale. Kontrollutvalet ber om tilbakemelding innan 27.11.2009

02.11.2009 - Sakshandsamar som har underteikna kjem med si forklaring. Det kjem fram av forklaringa at han ikkje har hatt oversikt over kva han har underteikna. Han meiner blant anna at kommunen ikkje eig noko i elva. Dette er ikkje riktig då eigedommar som møtast på kvar si side av elva har felles grense på det djupaste i elva. (Norsk lov - vassdragsloven §2)

07.11.2009 - NH avis skriv igjenn om saka

19.02.2010 - Rådmann gjev uttale til kontrollutvalet. Han meiner det ikkje er gjort noko gale.

15.03.2010 - Kontrollutvalet si avgjerd. På tross av ein kritisk tone i revisjonen sin uttale og framlegg, har det kome motforslag frå eit medlem i kontrolluvalet, Motforslaget får fleirtal med 3 mot 2 stemmer. Dette er oppsiktsvekkande. Laget har ikkje ressursar til å gjere meir med denne saka, men stiller store spørsmål med tilliten til kommune og administrasjon.