GRUNNEIGARLAG RØRET FISHING FISKE  SJØ FERSKVANNSFISKE

 

MIDTRE HOLSNØY GRUNNEIGARLAG 

HISTORIE: Laget vart skipa i 1993 og har omlag 50 medlemar, og held til i nedslagsfeltet til Rylandsvassdraget, som er eit stort og vakkert vassdrag på Holsnøy nord for Bergen. 

LOKALITET: Vassdraget har tre hovudvatn.  Høgast Storavatnet, så Bjørndalsvatnet og Rylandsvatnet som renn ut i sjøen ved Ryland/Vikebø. Her er og fleire småvatn og elvar. Storavatnet er det største på 2,9 km² og renn inn i Bjørndalsvatnet gjennom ein idyllisk kanal. Det er et par meter høgdeforskjell mellom øvre og nedre vassdraget.

RESSURSER:  I vassdraget er det fleire fiskeslag. Aure, røye, ål og stingsild. Fisken er størst i Rylandsvatnet med snittvekt på 200g medan snittvekta er 120g i Storavatnet/Bjørndalsvatnet. Det har vore tatt aure på 5 kg i vassdraget. Det har tidlegare vore fiska med ruse etter ål. Her er stingsilda som berre er nokre cm stor og vi kjenner ikkje til at den kan brukast til noko. Her er og mykje skogsfugl og vadefugl. Vassdraget er populært turområde og vert mykje nytta til kano/kajakk padleturer. Det er mogleg å ferdast mellom Herdlafjorden og Rafjorden via vassdraget. Vassdraget er idag fysisk stengt for oppgang av fisk. Det er i grunneigarane si interesse at vassdraget vert gjenopna for anadrom fisk.

FISKEKORT: I vassdraget gjeld nasjonale regler for fiske, og det er grunneigaren som eig  fiskeretten utanfor sin eigedom. I dag er det ikkje krav om lokalt fiskekort i nokon del av vassdraget, men det er likevel viktig å visa omsyn ved ferdsel på annan manns eigedom. Dette gjeld særleg ved parkering av kjøretøy og ferdsel over dyrka mark eller nær bustader eller kaier, og det er vanleg praksis å spørja grunneigaren. Fiskar ein frå båt treng ein ikkje spørja grunneigaren.

NASJONALE FØRINGER OG LOKALE FORSKRIFTER: Vassdraget kom i 2005 med i nasjonal verneplan for vassdrag. Kommunen har laga forvaltningsplan for vassdraget. Store deler av vassdraget ligg innanfor kommunal LMN sone og det er ikkje tillate å bygga i 100m beltet. Vassdraget har særskild forskrift, som begrensar fri bruk av motorisert fartøy. Dette set eit generelt forbod mot bruk av motorisert fartøy i heile vassdraget, medan det i Storavatnet/Bjørndalsvatnet er løyve for grunneigaren dersom det er i høve næring. Her er imidlertid begrensingar på hastigheit og motorstorleik.

REGULERINGSFISKE: Laget kjøpte hausten 2005 ei stor flyteruse som vart brukt i Storavatnet. Rusa vart brukt i mange år, men ein såg etter kvart at det var meir anvendeleg å bruka garn i staden for den stadbundne rusa. Det er for mykje røye i øvre del av vassdraget. Ein har halde på med reguleringsfiske med garn i vassdraget i mange år, noko som gjev resultat for storleiken på fisken. Årleg rapportering av fangst viser at storleik på fisken har auka.

For effektivt garnfiske, nyttar me fleire 6 m djupe garn knytta saman i ei lenke. Når ein trekker garna over båten er det lett å plukka ut fisken. Garna kan då stå ute på same plassen i lengre tid, men ein må tøma garna dagleg.

INNGREP FRA INDUSTRI: Eit smoltanlegg driv produksjon ved utløpet av vassdraget. Frå 2006 -2012 engasjerte laget seg i eit av smoltanlegget sine tiltak. Det vart plassert ein stort inntaksledning i vassdraget og grunneigarlaget meinte ledningen vart plassert i strid med gitt konsesjon. Ledningen er skjemmande og til hinder for fiske, og laget  klaga saka til rette myndigheter.  Du kan lese meir om denne saka her.

Vasshøgdene i vatna vert regulert av smoltanlegget etter reglane i løyvet og ein lokal vassavtale. For låg eller for høg vasstand kan gje problem. Vasshøgda i Bjørndalsvatnet og Storavatnet kan reguleras mellom 9,81 og 11,14 moh. Vasshøgda ligg vanligvis på 10,80 -11,10 moh. Ved ekstrem nedbør kan den gå over 11,14 og i nokre få tilfelle går det for lågt. Vasshøgda i Rylandsvatnet har liten variasjon - ca 8,60-8,80 moh, vanlegvis 8,70. Smoltanlegget har planer om å bygge om demninga ved nedre Sjevlo.

Bileter frå garnfiske i Rylandsvatnet i mai 2003

   

ei fin røye

litt av fangsten ein flott aure    

Flott Facebookside om Rylandsvassdraget med fine bilder:

Link til Vasslaget av 1974

Siden er oppdatert 03.08.2023     Til webmaster sin hovedside